Recente opdrachten

Kleuter met concentratieproblemen (Sassenheim)
Vanaf februari 2019
Twee dagdelen per week observatie en begeleiding van een kleuter met aandachts- en concentratieproblemen op de basisschool.
Leerdoelen zoals omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerken, samen spelen, emotieregulatie, zelfredzaamheid.

Verzorging / begeleiding thuis (Heemstede)
Vanaf februari 2019
Wekelijks thuis verzorgen en begeleiden van een 6-jarige kleuter met een motorische beperking. Vooral lekker samen spelen en begeleiden bij eten en drinken.

Individuele begeleiding op zorgboerderij (Vogelenzang)
Vanaf augustus 2018
Wekelijks een uur individueel begeleiden van kinderen en jongeren (7-14 jaar) met o.a. stoornissen in het autistische spectrum, ADHD, (licht) verstandelijke beperking.
Leerdoelen zoals stapsgewijs taken uitvoeren, omgaan met emoties en gevoelens, initiatief nemen, samenwerken, samen spelen, grenzen aangeven, zelfredzaamheid, weerbaarheid en sociale vaardigheden.

Speelgroep zorgboerderij (Vogelenzang)
Augustus tot december 2018 (zwangerschapsvervanging)
Speelgroep voor jonge kinderen (6-8 jaar oud) met een verstandelijke en/of motorische beperking. Doel was ontspanning, spelontwikkeling en ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Ouder-kind-relatiegesprekken (Noordwijkerhout)
Vanaf juli 2018
Gesprekken met een jongere (18 jaar) en zijn vader om hen te ondersteunen in het versterken van hun relatie. Vooral gericht op groei van vertrouwen en communicatie.

Diverse onderwijs-zorgarrangementen (Den Haag en Rijswijk)
Vanaf april 2018
Invulling van individuele en groepsarrangementen op het gebied van onder andere rekenen, begrijpend lezen, spreek- en luistervaardigheden, leervoorwaarden, leerstrategieën, executieve functies, concentratie, zelfstandig werken, taakaanpak, emoties en zelfbeeld.

Lesgeven in verrijkingstraject
Termijn: september 2017 tot december 2017
Locatie: Voortgezet Speciaal Onderwijs Amsterdam Zuid
Begeleiding: Wekelijks lesgeven aan een kleine groep jongeren die een speciaal verrijkingstraject volgden ter voorbereiding op een vaste baan. Vakken waren o.a. Communicatie, Weerbaarheid, Rijbewijstheorie en Ondernemen. Daarnaast veel aandacht voor sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden.
Resultaat: Alle leerlingen behaalden hun diploma en konden bij een werkgever aan de slag.

Individueel onderwijs thuis 12-jarige SO Cluster 4hartjes 2
Termijn: september 2016 tot oktober 2016
Locatie: Speciaal Onderwijs Cluster 4 Amsterdam Nieuw-West
Situatie: De leerling was wegens gedragsproblemen al enkele maanden thuis van school. Ze had daardoor op diverse vlakken een achterstand opgebouwd. Door het gebrek aan structuur en invulling in haar dagen begon ze passief en somber te worden. Ze had een negatief zelfbeeld en zocht zeer veel bevestiging bij moeder.
Hulpvraag: Onderwijs thuis in de vakken rekenen, spelling, lezen en nieuwsbegrip.
Begeleiding: Gedurende vijf weken gaf ik 3-5 uur per week onderwijs bij deze leerling thuis. Ze was altijd zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan. Door gesprekjes tijdens het werken kwam ook haar negatieve zelfbeeld aan de orde.
Resultaat: De leerling werd weer gemotiveerd voor haar schoolwerk en kreeg handvaten om met haar moeilijkheden om te gaan. Daarnaast vonden ouders en school de weg naar juiste hulpverlening voor de achterliggende problemen van deze leerling.

Leesondersteuning NT2-leerlingen met leesachterstand
Termijn: september 2016 tot oktober 2016
Locatie: Basisschool Amsterdam Nieuw-West
Situatie: Negen leerlingen van diverse culturele achtergronden met ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Hardnekkige leesachterstand en bij een aantal kinderen vermoeden van dyslexie.
Hulpvraag: Methodische aanpak op de specifieke lees- en spellingsbehoeften van deze leerlingen.
Begeleiding: Elke schooldag kregen deze leerlingen in duo’s op hun eigen niveau een half uur extra leesbegeleiding aan de hand van Veilig leren lezen, Estafette, Speciale leesbegeleiding (Luc Koning), Leesbalans en Toneellezen. Dagelijks doornemen van Flitskaartjes met letters en klanken. Oefenen van woordenrijtjes in diverse spellingscategorieen. Intrainen van b/d en tweeklanken. Oefenen met vlot en begrijpend lezen. Afname van toetsen en rapportage in handelingsplan.
Resultaat: Dankzij de structurele begeleiding maakten de meeste leerlingen zichtbare vorderingen in leesvaardigheid, ontwikkelden meer zelfvertrouwen en leesplezier.
lezen

 

 

 

 

 

Leerling groep 4 met leerachterstandweekplanning maandag
Termijn: augustus 2016 tot oktober 2016
Locatie: Basisschool Amsterdam Nieuw-West
Situatie: De leerling kon vanwege een lagere intelligentie al enige tijd niet meer meekomen met de klassikale lesstof.
Hulpvraag: Vergroten van zijn taakgerichtheid en vermogen tot zelfstandig werken. Daarnaast individuele verlengde instructie op zijn eigen niveau.
Begeleiding: Elke schooldag enkele uren begeleiding in en buiten de klas. Tijdens de klassikale momenten door zijn aandacht op de instructie te richten en dit op zijn eigen tafel met visueel materiaal te ondersteunen. Daarna door individuele verwerking van de stof, meestal in een aparte ruimte. Afhankelijk van zijn begrip volgde hij hier de klassenmethode danwel zijn eigen leerlijn met eigen materiaal.
Omdat de leerling behoefte had aan duidelijke structuur, heb ik voor hem een weekplanning met pictogrammen gemaakt. Hierdoor was voor hem duidelijk wat hij elke dag kon verwachten.
Resultaat: De leerling maakte vorderingen op het gebied van lezen en rekenen en ontwikkelde meer zelfvertrouwen.

 

Kleuter met vermoeden van hechtingsproblematiekemotiemeter
Termijn: februari 2016 tot juli 2016
Locatie: Basisschool Alphen aan den Rijn
Situatie: De leerling kon op onverwachte momenten fysiek agressief worden richting andere kinderen. Daarnaast waren er achterstanden in zijn schoolse voorwaarden en op sociaal-emotioneel gebied.
Hulpvraag: Veiligheid in de klas bevorderen door begrenzing voor de leerling en hem leren de grenzen bij anderen te respecteren.
Begeleiding: In de klas was ik steeds in zijn nabijheid. Op die manier peilde ik zijn stemming en onrust, om in te kunnen grijpen wanneer escalatie dreigde. Elke middag coachte ik hem een half uur 1-op-1 waarbij we afwisselend werkten aan motorische vaardigheden (klimmen, fietsen, buitenspelen), sociale vaardigheden (spel en samenspel) en intra- en interpersoonlijke emotionele vaardigheden (kennis van en over emoties en sociale situaties). Aan de hand van een emotie-thermometer leerde hij om zijn eigen stemming en onrust te peilen, waardoor hij zichzelf beter kon gaan reguleren.
Resultaat: Na enkele maanden kon hij zich langer op een taak richten en waren er duidelijk minder fysieke conflicten met andere kinderen. Hij ging om hulp vragen, of zocht zelf een rustig plekje op, wanneer hij zich overprikkeld begon te voelen.

Achtjarige met gedrags- en emotionele problemen op het SBO
Termijn: januari 2016 tot april 2016
Locatie: Speciaal Basisonderwijs Amsterdam IJburg
Situatie: De leerling was door concentratieproblemen en stemmingswisselingen zeer storend aanwezig in de klas.
Hulpvraag: Individuele begeleiding zodat ze tenminste een deel van het schoolwerk zou maken en de andere leerlingen in de school niet zou storen.
Begeleiding: Ik stelde met haar een dagprogramma op met behulp van dagritmekaartjes, voorkwam conflicten en hielp haar met emotieregulatie wanneer de situatie haar te veel werd.
Resultaat: Het stellen van duidelijke verwachtingen zorgde er voor dat zij tot leren en werken kon komen en minder overlast gaf binnen de school.

P1220910 Leerling groep 8 met concentratieproblemen
Termijn: september 2015 tot december 2015
Locatie: Basisschool Amsterdam Zuid-Oost
Situatie: De leerling was door concentratieproblemen zeer storend aanwezig in de klas. In het voorgaande jaar was hij meerdere perioden niet naar school geweest en had daardoor een achterstand opgebouwd. Klassikaal onderwijs zorgde bij hem niet voor voldoende leerresultaat. Wegens vele conflicten was het hem nu niet meer toegestaan om zich in de buurt van zijn klas te begeven.
Hulpvraag: Individueel onderwijs.
Begeleiding: In afwachting van een plaats op het speciaal basisonderwijs heb ik hem drie maanden dagelijks individueel onderwijs gegeven. Daarbij ook aandacht voor persoonlijke relaties en emotiebeheersing.
Resultaat: Na een aantal weken verminderden de conflicten met medeleerlingen en begonnen zijn prestaties te stijgen tot hij na drie maanden met enkel voldoendes de school kon verlaten.