Recente opdrachten

Individueel onderwijs thuis 12-jarige SO Cluster 4hartjes 2
Termijn: september 2016 tot oktober 2016
Locatie: Speciaal Onderwijs Cluster 4 Amsterdam Nieuw-West
Situatie: De leerling was wegens gedragsproblemen al enkele maanden thuis van school. Ze had daardoor op diverse vlakken een achterstand opgebouwd. Door het gebrek aan structuur en invulling in haar dagen begon ze passief en somber te worden. Ze had een negatief zelfbeeld en zocht zeer veel bevestiging bij moeder.
Hulpvraag: Onderwijs thuis in de vakken rekenen, spelling, lezen en nieuwsbegrip.
Begeleiding: Gedurende vijf weken gaf ik 3-5 uur per week onderwijs bij deze leerling thuis. Ze was altijd zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan met haar eigen juf. Door gesprekjes tijdens het werken kwam ook haar negatieve zelfbeeld aan de orde.
Resultaat: Begeleiding nog niet afgesloten

Leesondersteuning NT2-leerlingen met leesachterstand
Termijn: september 2016 tot oktober 2016
Locatie: Basisschool Amsterdam Nieuw-West
Situatie: Negen leerlingen van diverse culturele achtergronden met ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Hardnekkige leesachterstand en bij een aantal kinderen vermoeden van dyslexie.
Hulpvraag: Methodische aanpak op de specifieke lees- en spellingsbehoeften van deze leerlingen.
Begeleiding: Elke schooldag kregen deze leerlingen in duo’s op hun eigen niveau een half uur extra leesbegeleiding aan de hand van Veilig leren lezen, Estafette, Speciale leesbegeleiding (Luc Koning), Leesbalans en Toneellezen. Dagelijks doornemen van Flitskaartjes met letters en klanken. Oefenen van woordenrijtjes in diverse spellingscategorieen. Intrainen van b/d en tweeklanken. Oefenen met vlot en begrijpend lezen. Afname van toetsen en rapportage in handelingsplan.
Resultaat: Begeleiding nog niet afgesloten.
lezen

 

 

 

 

 

Leerling groep 4 met leerachterstandweekplanning maandag
Termijn: augustus 2016 tot oktober 2016
Locatie: Basisschool Amsterdam Nieuw-West
Situatie: De leerling kon vanwege een lagere intelligentie al enige tijd niet meer meekomen met de klassikale lesstof.
Hulpvraag: Vergroten van zijn taakgerichtheid en vermogen tot zelfstandig werken. Daarnaast individuele verlengde instructie op zijn eigen niveau.
Begeleiding: Elke schooldag begeleidde ik hem enkele uren in en buiten de klas. Tijdens de klassikale momenten door zijn aandacht op de instructie te richten en dit op zijn eigen tafel met visueel materiaal te ondersteunen. Daarna door individuele verwerking van de stof, meestal in een aparte ruimte. Afhankelijk van zijn begrip volgde hij hier de klassenmethode danwel zijn eigen leerlijn met eigen materiaal.
Omdat de leerling behoefte had aan duidelijke structuur, heb ik voor hem een weekplanning met pictogrammen gemaakt. Hierdoor was voor hem duidelijk wat hij elke dag kon verwachten.
Resultaat: Begeleiding nog niet afgesloten.

 

Kleuter met vermoeden van hechtingsproblematiekemotiemeter
Termijn: februari 2016 tot juli 2016
Locatie: Basisschool Alphen aan den Rijn
Situatie: De leerling kon op onverwachte momenten fysiek agressief worden richting andere kinderen. Daarnaast waren er achterstanden in zijn schoolse voorwaarden en op sociaal-emotioneel gebied.
Hulpvraag: Veiligheid in de klas bevorderen door begrenzing voor de leerling en hem leren de grenzen bij anderen te respecteren.
Begeleiding: In de klas was ik steeds in zijn nabijheid. Op die manier peilde ik zijn stemming en onrust, om in te kunnen grijpen wanneer escalatie dreigde. Elke middag coachte ik hem een half uur 1-op-1 waarbij we afwisselend werkten aan motorische vaardigheden (klimmen, fietsen, buitenspelen), sociale vaardigheden (spel en samenspel) en intra- en interpersoonlijke emotionele vaardigheden (kennis van en over emoties en sociale situaties). Aan de hand van een emotie-thermometer leerde hij om zijn eigen stemming en onrust te peilen, waardoor hij zichzelf beter kon gaan reguleren.
Resultaat: Na enkele maanden kon hij zich langer op een taak richten en waren er duidelijk minder fysieke conflicten met andere kinderen. Hij ging om hulp vragen, of zocht zelf een rustig plekje op, wanneer hij zich overprikkeld begon te voelen.

Achtjarige met gedrags- en emotionele problemen op het SBO
Termijn: januari 2016 tot april 2016
Locatie: Speciaal Basisonderwijs Amsterdam IJburg
Situatie: De leerling was door concentratieproblemen en stemmingswisselingen zeer storend aanwezig in de klas.
Hulpvraag: Individuele begeleiding zodat ze tenminste een deel van het schoolwerk zou maken en de andere leerlingen in de school niet zou storen.
Begeleiding: Ik stelde met haar een dagprogramma op met behulp van dagritmekaartjes, voorkwam conflicten en hielp haar met emotieregulatie wanneer de situatie haar te veel werd.
Resultaat: Het stellen van duidelijke verwachtingen zorgde er voor dat zij tot leren en werken kon komen en minder overlast gaf binnen de school.

P1220910 Leerling groep 8 met concentratieproblemen
Termijn: september 2015 tot december 2015
Locatie: Basisschool Amsterdam Zuid-Oost
Situatie: De leerling was door concentratieproblemen zeer storend aanwezig in de klas. In het voorgaande jaar was hij meerdere perioden niet naar school geweest en had daardoor een achterstand opgebouwd. Klassikaal onderwijs zorgde bij hem niet voor voldoende leerresultaat. Wegens vele conflicten was het hem nu niet meer toegestaan om zich in de buurt van zijn klas te begeven.
Hulpvraag: Individueel onderwijs.
Begeleiding: In afwachting van een plaats op het speciaal basisonderwijs heb ik hem drie maanden dagelijks individueel onderwijs gegeven. Daarbij ook aandacht voor persoonlijke relaties en emotiebeheersing.
Resultaat: Na een aantal weken verminderden de conflicten met medeleerlingen en begonnen zijn prestaties te stijgen tot hij na drie maanden met enkel voldoendes de school kon verlaten.